elementy elektroniczne

Regulamin ELS Partner

 

REGULAMIN ELS PARTNER 

 

§1 Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży

Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towarów.

 

§2 Zakres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży Towarów z Kupującymi, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży Towarów wyłączająca obowiązywanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

 

§3 Oferty i zamówienia

1. Oferty składane przez Sprzedającego na towary i usługi obowiązują przez okres 14 dni od daty otrzymania oferty przez Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej. Oferta przestaje obowiązywać w przypadku, gdy Kupujący nie przyjmie oferty bezwarunkowo, składając w ciągu 14 dni pisemne zamówienie.
2. Zamówienie jest dla Sprzedającego wiążące wyłącznie jeśli przyjmie je na piśmie bądź jeśli dostarczy zamówione towary Kupującemu.

 

§4 Ceny i warunki płatności

1. Dokumentacją rozliczeniową między stronami będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę.

2. Zapłata należności Sprzedawcy będzie dokonywana przez Kupującego na uzgodnionych między stronami warunkach. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze/fakturze pro forma.

3. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania się z zapłatą ceny za nabyte Towary.

4. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Sprzedawca ma prawo naliczenia odsetek za zwłokę od niezapłaconej kwoty, w wysokości równej stopie oprocentowania kredytu bankowego w rachunku bieżącym Sprzedawcy.

5. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury na przedmiot umowy;

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego

 

§5 Zastrzeżenie prawa własności Towarów

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność Towarów będących przedmiotem sprzedaży do momentu uiszczenia w całości ceny przez Kupującego.

2. Kupujący do tego czasu nie ma prawa sprzedać, zastawić lub w inny sposób obciążyć Towarów.

 

§6 Faktury korygujące

1. W przypadku konieczności skorygowania wartości lub ilości sprzedanych kupującemu towarów sprzedawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą.

2. Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania faktury korygującej prześle podpisaną fakturę Sprzedawcy. W przypadku zwłoki Kupującego w przesłaniu podpisanej faktury korygującej Sprzedawca ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia.

 

§7 Poufność

1. Strony umowy sprzedaży zobowiązują się do zachowania w poufności warunków umowy, jak też wszelkich informacji finansowych i handlowych uzyskanych przy jej zawarciu i wykonywaniu, mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Przekazanie przez Sprzedawcę wiedzy objętej niniejszą klauzulą poufności jego spółkom zależnym lub podmiotom dominującym nie stanowi naruszenia tego zobowiązania.

3. Nie uważa się za naruszenie klauzuli poufności przekazanie informacji objętych tajemnicą konsultantom prawnym, biegłym rewidentom stron, organom, którym przekazanie informacji jest objęte obowiązkiem płynącym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§8 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za zwykłe skutki niespełnienia lub za wadliwe spełnienie obowiązków. Warunkiem niezbędnym odpowiedzialności jest rażące niedbalstwo Sprzedawcy .

2. Dalej idące roszczenia Kupującego są wykluczone

 

§9 Przejście ryzyka

1. Odpowiedzialność Sprzedającego za Towary przechodzi ze Sprzedającego na kupującego we wcześniejszym z dwóch poniższych terminów: a) w dniu dostawy Towarów Kupującemu, przedstawicielowi Kupującego lub osobie, którą Kupujący upoważnił do przyjęcia dostawy lub b) w uzgodnionym terminie dostawy, jeśli Kupujący nie przyjmie dostawy w sposób wymagany na podstawie odrębnej umowy.

§10 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Strony uzgadniają, że odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego nie przekroczy ceny fakturowej towarów.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, stratę czasu bądź utratę możliwości używania maszyn lub urządzeń. W żadnym razie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody szczególne bądź pośrednie.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użycie towarów przez kupującego narusza majątkowe prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.

§11 Sąd właściwy

Wszystkie spory wynikające z umowy sprzedaży Towarów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

 

§12 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne, niedozwolone lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to, będzie nieskuteczne tylko w stopniu, w jakim jest nieważne, niedozwolone lub niewykonalne, bez wpływu na ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków sprzedaży oraz bez wpływu na ważność lub wykonalność tego postanowienia w innej jurysdykcji. W miejsce kwestionowanych czy unieważnionych postanowień wchodzą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca może dokonać przeniesienia wszystkich praw wynikający z zawartej umowy sprzedaży Towarów na rzecz podmiotu trzeciego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunków ogólnymi sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Data wystawienia 04.11.2015

Wersja do ściągnięcia: http://els-partner.com/uploads/Regulamin ELS Partner.pdf

Wersja 1.0

Zatwierdził: Małgorzta Pułas-Zawadzka

Copyright © Electro Logistic Solutions 2011